สัมมนา
Reset
Total Result : 54
Seminar ID : ne01
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "ไขปริศนา ค้นหาสาเหตุ เคสดังเครนล้มในรอบปี"
เรื่องใหญ่ของปี ที่เกิดทีไรเป็นข่าวใหญ่หน้าหนังสือพิมพ์ และเกิดซ้ำซากอยู่เป็นประจำ ทั้ง Tower Crane หัก Tower Crane เครนล้ม หรือ รถเครนคว่ำ มาหยุดเหตุการณ์ซ้ำซากที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการมารับทราบถึงมาตรฐานทางวิชาการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างถูกต้อง กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกัน
โดย อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ดำเนินรายการโดย อ. สายัณต์ ฉิมประดิษฐ
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขายกหิ้วและปั่นจั่นไทย วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 118 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne01-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "10 จุดเสี่ยงรอกมือสาว ความเสียหายที่ควบคุมได้"
งานวิศวกรรมทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่วิศวกรจะทำอย่างไรให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลง เช่นกันกับการใช้งานรอกมือสาว ทำอย่างไรให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ และใช้งานได้ถูกต้องตามที่มาตรฐานข้อกำหนดทางวิศวกรรม มาไขข้อข้องใจ และ เรียนรู้ 10 จุดเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ กับการใช้รอกโซ่มือสาว มาเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรโดย อ.กฤตภพ วิรัติ
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย


ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.15 - 13.45

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 99 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne02
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม”
มาเรียนรู้กับมืออาชีพถึง มาตรฐานการเขียนแบบ องค์ความรู้ และขั้นตอนการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน พื้นที่อาคาร พื้นที่โดยรอบ ลักษณะอาคาร และการแบ่งพื้นที่อาคาร การวางผังติดตั้งเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การคำนวณแรงม้าเครื่องจักร ตัวอย่างการออกแบบแผนผังโรงงาน
โดย
- รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล อดีต ผอ.ส่วนอนุญาตการประกอบการ
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 203 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne03
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "ทางรอดทะเลไทยจากมหันตภัยขยะในทะเล เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน"
มาร่วมถอดบทเรียนจากกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะช่วยกันหาทางออก และวิธีการจัดการที่ถูกต้อง เรื่องขยะในทะเล
ร่วมเสวนาโดย
- นายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี และวัสดุ (PETROMAT)
- ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายสินชัย เทียนศิร ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
- คุณวราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโสภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเปซ


ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 26 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne04
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation on Construction Sites”
- Session 1: Can the Construction Industry Catch up on Digitization?
โดย Mr. Tejas Thomas Novade – SEA Head

- Session 2: กรณีศึกษา Digital Transformation in Quality Control andManagement on Site
โดย นายพงศธร ก๊วยสมบุญ Vice President Magnolia Quality Development Corporation Limited


ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 113 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne05
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "อนาคตของ BIM ในประเทศไทย"
มาเรียนรู้นวัตกรรมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งในวงการก่อสร้าง ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็น Digital Tranformation จากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย - รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายทรงพล ยมนาค สภาสถาปนิก
- ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ TEAM Group
- นายณพล บุญจันต๊ะ KOR-IT
- ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 300 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne05-1
Category : เทคนิคพิจารณ์
เทคนิคพิจารณ์ หัวข้อ “คู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น วสท. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยจากการใช้เครื่องอัดประจุ จึงได้ออกคู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและจัดทำเทคนิคพิจารณ์ ขอข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อร่างคู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยการใช้บริภัณฑ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

ดำเนินการโดย
นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วสท.
ดร.ภัคพิมล สิงหพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วสท.
คณะจัดทำคู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 129 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne05-2
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "การออกแบบและการจัดการระบบความปลอดภัยกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Design and Management on Safety and Electromagnetic Compatibility for Smart Cities)"
เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการออกแบบและการบริหารจัดการให้เกิดเสถียรภาพ เพิ่มความปลอดภัยและมีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility, EMC) ในระบบไฟฟ้า เพื่อให้วิศวกรหลายสาขารวมทั้งสถาปนิกได้นำไปเป็นแนวทางในการออกแบบระบบและบริหารการจัดการร่วมกัน

วิทยากร
- รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 37 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne06
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation : โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิตอล”
- Digital Transformation: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและแนวโน้มยานยนต์ในอนาคตของประเทศไทย
โดย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- Digital Transformation: การเปลี่ยนผ่านและทิศทางด้านพลังงานของประเทศไทย
โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- Digital Transformation: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับตัวทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 168 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne08
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ “From waste to energy โรงไฟฟ้าจากขยะ”
ร่วมเสวนาโดย
- รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นายคณพศ นิจสิริภัช
ประธานกรรมการบริษัทไบร์ท บลู วอเตอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด / Bright Blue Water Corporation Limitedโรงไฟฟ้า /ประธานบริหารบริษัท Advance Power Conversion
- นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้เชียวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อนุกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
วิศวกรอาสา สภาวิศวกร
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมพลังงาน วสท. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิท


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 150 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne09
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “วิศวกรกับงานตรวจสอบโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ใหม่) ฉบับปี 2562”
พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ มาฟังการเรื่องการตรวจสอบโรงงานของวิศวกร ตาม พ.ร.บ. ใหม่ มีอะไรบ้าง และวิศวกรต้องเตรียมตัวอย่างไร
บรรยายโดย
- วศ.ประสงค์ นรจิตร์
อดีตรองอธิบดีกรมโรงงาน และผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม
- รศ.วศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
อุปนายกคนที่ 1 วสท. และ ประธานอนุกรรมการสภาวิศวกรสาขา IE


ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 350 คน (สมัครแล้ว 349 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne11
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ “ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล”
วิทยากรโดย
- นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ Inspection Manager of Power Plant and Olefin Plant IRPC Public Co., Ltd.

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 127 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne11-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Smart DIW: Self Declaration and Safety Application for Industry 4.0”
เป็นการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2565 ตามพันธกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่
1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. พัฒนาสมรรถะองค์การและบุคลากร
4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงาน
บรรยายโดย คุณศุภกิ


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 11.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 114 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne12
Category : บรรยาย
อภิปราย หัวข้อ “ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเตรียมพร้อมอย่างไร”
รถยนต์ไฟฟ้า อนาคตที่ห่างเพียงเอื้อมมือ ไทยเองก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เพราะแบตเตอรี่พัฒนาขึ้นระดับก้าวกระโดด ประจุมากขึ้น ขนาดเล็กลง แถมยังมีเทคโนโลยี Fast Charge วันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ในหลากหลายมุมมาให้รับชมเพื่อคนไทยได้เตรียมพร้อมกับอนาคตอันใกล้นี้
วิทยากรโดย - นายสมโภชน์ อาหุนัย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (EA)
- นายวันชัย มีศิริ บริษัท วีร่าออโตโมทีฟ จำกัด
- นายธนานันต์ กาญจนคูหา FOMM Corparation
- Mr. Juergen Mercedes Benz Thailand Limited
- นายสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์​ บริษั


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 113 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne12-1
Category : บรรยาย
หัวข้อ #HOT #มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาล และ Facility Management for Healthcare Facilities หมวด FMS ตามมาตรฐาน JCI โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้าน JCI ของประเทศไทย
บรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยโรงพยาบาลและการบริหารจัดการ”
- “มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยสำหรับโรงพยาบาล วสท.”
- “หลักการและแนวทางการออกแบบอาคารสถานพยาบาลตามมาตรฐานสากล”
- “การบริหารจัดการเเละประสบการณ์การสร้างทีม safety guru ให้สำเร็จในระดับ ภูมิภาคเอเชีย”

บรรยาย หัวข้อ “Facility Management and Safety for Health care Facilities ตามมาตรฐาน JCI”
- เรื่อง “มาตรฐาน JCI ในบท FMS พร้อมอัพเดทมาตรฐาน JCI FMS Standard Edition 6th เป็น Edition 7th”
- เรื่อง “การนำมาตรฐาน FMS สู่การปฏิบัติ"
- เรื่อง “การนำมาตรฐาน FMS ของ JCI สู่การออกแบบทางสถาปัตยกรรม”ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 800 คน (สมัครแล้ว 740 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne13
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง" การลดต้นทุนก่อสร้างด้วยการใช้หุ่นยนต์และ BIM ของจริงทำอย่างไร Building Innovations in Construction”
Session 1 : หุ่นยนต์ไทยในงานก่อสร้าง
โดย - นายสิริวัฒน์ ไวยนิตย์ ผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติ Thai German Institute (TGI)
Session 2 : ผู้รับเหมาใช้ BIM กันจริงๆ อย่างไร
โดย
- นายชัชวาล วรศรีหิรัญ ผู้จัดการ บริษัท ไทย บิม ยูสเซอร์ จำกัด
- นายชินทัต ณ ระนอง Project Director บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- นายวราวุธ ศิริมาตย์ Project Manager บริษัท ฤทธา จำกัด
- นายสุรบดินทร์ เชื้อจันอัด Project Manager บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
ดำเนินรายการโดย
- รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล


ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 243 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne15
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "PEA Intelligent Home Appliances Power Monitoring (PEA IHAPM) & Going Digital By SOLAR HERO Aplication"
•Feature Standard of IHAPM
•Feature Main of IHAPM
1. Switch Remote Control
2. Artificial Intelligence (AI) System
3. Smart Plug
4. Smart Curtain
5. Door Sensor and Smart Door Lock
6. Smart Camera
7. Voice Controlห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 15.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 32 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne15-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Smart & Safety for Smart Living”
•MEA On-line Load Monitoring
•MEA EV Smart Charging Station
•MEASY
•อุปกรณ์ "หลอก" ประหยัดไฟ
•มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบริเวณอันตราย
•มาตรฐานการติดตั้งบริภัณฑ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 10 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne16
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Digital Infrastructure for Thai Society”
"โครงข่ายดิจิทัล เพื่อสังคมไทย ในอนาคต"
ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเป็นยุคที่มีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ Social และเทคโนโลยีต่าง ๆ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงการเข้าถึง และเพื่อให้วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจการควรปรับตัว ตาม Digital Thailand 4.0 เพื่อเตรียมตัวรองรับการเกิด
การเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ารวดเร็ว ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม


ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 73 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne17
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Digital Infrastructure for Smart Life”
ปัจจุบัน โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการเข้าถึง เพื่อให้วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจการควรปรับตัว ตาม Digital Thailand 4.0 และเตรียมตัวรับมือพร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ารวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 135 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne18
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ "เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย"
- บรรยาย หัวข้อ "เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย"
เป็นการแนะนำมาตรฐานทางด้านป้องกันอัคคีภัยทั้ง 4 เล่ม ที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัย และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น งานนี้วิศวกร ผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคาร ไม่ควรพลาด
- การเสวนา “เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร”
กฎหมายใหม่และแนวโน้มสำหรับข้อกำหนดกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะต้องเตรียมตัวออกแบบปรับปรุงอาคารอย่างไร
- การประยุกต์ใช้กฎหมายและมาตรฐาน และประสบการณ์ในงานด้าน
เส้นทางหนีไฟ การกั้นแยกแบ่งส่วนอาคาร ระบบควบคุมควันไฟ แผนฉุกเฉินอัคคีภัย และอื่นๆ
"บทเรียน (Lesson to learn) ประสบกา


ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 1000 คน (สมัครแล้ว 985 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne20
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ “ข้อกำหนด BIM standard ของสภาวิชาชีพสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง”
ผู้ร่วมเสวนาโดย
นายทรงพล ยมนาค สภาสถาปนิก
นายปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร สภาวิศวกร
นายสุชิน สุขพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ดำเนินรายการโดย ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
จัดโดย สภาวิศวกร โดยความร่วมมือกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 298 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne20-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "How BIM transforms construction"
บรรยายโดย นายวีรกร สายเทพ Associate Director
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 111 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne21
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “BIM application ในยุค 5G”
รู้จักกับเทคโนโลยีการสำรวจรูปแบบใหม่ กับ Point cloud Technology ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสำรวจและวงการก่อสร้าง เข้าใจคุณสมบัติของ 3D laser Scanner ที่จะช่วยเก็บข้อมูลในรูปแบบโมเดล 3 มิติ อย่างรวดเร็ว และมีความละเอียดสูง พร้อมกระบวนการทำงานของโมเดล Point Cloud ซึ่งรองรับระบบ BIM ในรูปแบบลักษณะงานประเภทต่างๆ รวมไปถึงการก่อสร้าง สร้างมาตรฐานสำหรับงานวิศวกรรมออกแบบและสำรวจเพื่อธุรกิจด้านวิศวกรรมในยุค 5G”

ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 163 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne22
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “ระบบเครื่องกลในห้องดาตาเซนเตอร์”
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จัดทำข้อกำหนดงานวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับดาตาเซนเตอร์ ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ วางแผน การสำรองระบบและอุปกรณ์ โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ANSI/BICSI 002-2014 Data Center Design and Implementation Best Practise และจัดให้มีการบรรยายข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงการลดความสูญเสียและให้มีเสถียรภาพที่เชื่อถือได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบดาตาเซนเตอร์ การบรรยายครั้งนี้เหมาะสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์ และผู้สนใจทั่วไป

ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 70 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne23
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามประกาศของ สมอ.”
ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
- เกณฑ์ภูมิอากาศที่ใช้ทดสอบ
- เครื่องปรับอากาศแบบความเร็วรอบคงที่ และแบบอินเวอร์เตอร์
- เกณฑ์การให้ฉลากและการบังคับใช้
โดย นายศักดา บุญทองใหม่
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล


ห้อง : Business Center
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.15 - 13.45

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 38 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-3
Category : บรรยาย
บรรยาย “นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างยุคดิจิตอล”
Session 1: เรื่อง “ถนน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้วยการใช้ยางพารา”
- ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
Session 2: เรื่อง “Plastic Road”
- นายธนาชัย ปิยะศรีทอง Circular Economy Program Manager
SCG Plastics CO.,LTD.
Session 3: เรื่อง “Understanding Road Safety Guardrail: Standard, Practice and Future Innovation”
- นายศุภร กิตติวินิชนันท์
- นายปรัชญา เอี่ยมทรงศักดิ์
ห้อง : Business Center
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 52 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-4
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ”
พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานที่สำคัญมากที่สุดรูปหนึ่ง มีใช้มามากกว่าร้อยปีแล้ว พลังงานไฟฟ้า มีประโยชน์มหาศาล แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็อาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกไฟฟ้าดูด เพื่อความปลอดภัย ได้มีการถกเถียงในหมู่วิศวกรไฟฟ้ามานานแล้วว่า ระบบไฟฟ้าควรมีการต่อลงดินหรือไม่ จนถึงปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบที่มีการต่อลงดิน (Grounded System) แต่เรื่องการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ายังมีผู้ไม่รู้หรือผู้รู้ไม่ถูกต้องอีกมากมาย ช่างและวิศวกรควรศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการต่อลงดินเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
วิทยากรโดย
ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ คณะอนุกร


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 141 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-5
Category : International Forum
Seminar : International BIM development
Session 1 : BIM development in Vietnam
Session 2 : BIM development in Indonesia
มาฟังแนวทางการพัฒนาระบบ BIM ในต่างประเทศ อะไรคือความสำเร็จที่ทำให้พัฒนาระบบ BIM ไปอย่างรวดเร็ว มาเรียนรู้แผน BIM แห่งชาติ ที่ในบางประเทศได้รับการสนับสนุนอนุมัติจากผู้นำสูงสุดของประเทศ เพื่อองค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาใช้ในการพัฒนาแนวทางการใช้ BIM ในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลของต่างประเทศที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมการทำงานทั้งประเทศ เขาทำกันอย่างไร จากกรณีศึกษา BIM development ของประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 119 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-6
Category : บรรยาย
บรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีงานโครงสร้างเหล็ก” Innovation in Steel Construction Technology
Session 1: เรื่อง “The First Steel Arch Bridge In Thailand: Steel Fabrication and Erection Planning”
โดย นายสมบัติ จูงจิตรดำรงค์ ผู้จัดการทั่วไป Engineering Business Unit
West Coast Engineering (WCE)
Session 2: เรื่อง “Optimization and Quality Assurance for Pre-Fabricated Steel Buildings”
โดย นายนเรศ กรุดพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป Building Technology
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (SSI)
Session 3: “พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็ก และการพัฒนา Mobile application เพื่อการคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็ก”
โดย นาย ณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป Steel Construction Technology and Marke


ห้อง : Business Center
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 101 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne25
Category : บรรยาย
บรรยาย "blockchain เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมอย่างยั่งยืน"
เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเงินคริปโต (Cryptocurrency) ที่เป็นที่รู้จักกัน ซึ่งในวงการการเงินการธนาคารก็ให้ความสนใจประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบซับพอร์ตงานด้านออกแบบและงานวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ได้อีกด้วย
วิทยากรโดย
- ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 102 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne26
Category : กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดผลงาน ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
ท่านสามารถดาวโหลด ใบสมัคร ตามลิ้งค์ด้านล่าง
ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ วสท. และเกียรติบัตร
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.


ห้อง : ห้อง P1-P4
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 21 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne29
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "เตรียมรับมือเมื่อมีการก่อสร้างอาคารใกล้บ้าน"
ปัจจุบันกรุงเทพและปริมณฑลมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ทำให้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวมักจะมีผลกระทบต่ออาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างดังกล่าว
วิทยากรโดย - นายสินิทธ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร
- นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินการรายการ คุณศุทธหทัย โพธินามทอง
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.00 - 13.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 45 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne30
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Microbe and mold control in HVAC systems”
โดย
ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 57 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne30-1
Category : เสวนา
เสวนา เรื่อง "เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ... หายนะสุวรรณภูมิ?"
เสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จาก 12 องค์กรวิชาชีพ
- ดร. สามารถ ราชพลสิทธิ์
วิศวกรผู้ร่วมจัดทำแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ
- ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
ผู้พัฒนาโครงการสนามบิน สุวรรณภูมิ

ร่วมให้ความเห็นโดย วิศวกร สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านผังแม่บท ผู้ร่วมออกแบบผังแม่บทสุวรรณภูมิจาก 12 องค์กรวิชาชีพห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 320 คน (สมัครแล้ว 318 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne30-2
Category : ประชุม
การจัดทำมาตรฐานกลางการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับภูมิภาคอาเซียน Thailand Road Show เรื่อง “การประยุกต์มาตรฐาน IEC 60364-6”
จากความร่วมมือของ สมาพันธ์วิศวกรอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ในการจัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานกลาง สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการประชุมที่ประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 เนื้อหาสำคัญในครั้งนี้ได้แก่ การประยุกต์มาตรฐาน IEC 60364-6 ในการทวนสอบการติดตั้งทางไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

ห้อง : Boardroom
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 09.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 2 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne32
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการขยะเป็นพลังงาน และทิศทางการจัดการขยะในไทย”
ปัญหาขยะ ที่ขาดการจัดการหรือกำจัด อย่างถูกต้อง กำลังเป็นประเด็นสำคัญที่นานขาติให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ในประเทศไทย รัฐให้ความสำคัญเร่งด่วนในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้ โดยการสนับสนุนให้แปรรูปเป็นพลังงาน แต่ก็ยังคงไม่เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง อะไรคือ ประเด็น ที่เป็นอุปสรรค เทคโนโลยี การลงทุน หรือ ขั้นตอนการดำเนินการ พบกับคำตอบ มุมมองจากเจ้าของเทคโนโลยี และผู้ประกอบการจริงในประเทศไทย ในการนำเสนอปัญหาและทางออกของ การจัดการขยะเป็นพลังงานในประเทศไทย
วิทยากรโดย
- นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม
Senior Vice PresidentTPI POLENE POWER PUBLIC CO., LTD.
- MR.WANG ZHI YU


ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 163 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne32-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “โรงไฟฟ้าชุมชนนวัตกรรมพลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
Session 1 เรื่อง นวัตกรรมพลังงานทดแทนแห่งอนาคต
Session 2 เรื่อง การประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานในโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว
Session 3 เรื่อง นวัตกรรมพลังงานและการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่จริง
Session 4 เรื่อง กฎหมายและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียวและโรงไฟฟ้าชุมชน


ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 150 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne33
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "รวมกูรูไขข้อข้องใจในงานวิศวกรรม”
REUNION #4 รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม
ร่วมเสวนาโดย
- คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
- นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ รองประธาน สถาบันอาคารเขียวไทย
- นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร กรมโยธาการและผังเมือง
- นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
- นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมก


ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 183 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne34
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “เรื่องต้องรู้ Deep Tech สำหรับ Start Up”
Session 1: เรื่อง “BlockChain 101”
- คุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร Thai Blockchain Association, Committee กรรมการสมาคมไทยบลอคเชน
Session 2: เรื่อง “Big Data and AI in action : Use cases for government and business sector”
- คุณธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ Big Data / AI Solution Director Backyard
Session 3: เรื่อง “การมุ่งเข้าสู่องค์กรดิจิทัลด้วย Enterprise Architecture”
- นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.
ดำเนินรายการโดย นายพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์ คณะกรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 57 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne35
Category : บรรยาย
บรรยาย “Smart Grounding and Smart Lightning Management System for Smart Building / Smart City”
ภัยฟ้าผ่าจึงเป็นประเด็นสำคัญรวมทั้งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นความถี่รบกวรต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นการออกแบบระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าที่ทันสมัย จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องการ Bonding และ Shielding เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ Smart Lightning Management System ซึ่งสามารถแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีต่อภัยคุกคามจากฟ้าผ่าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องทุกสภาวะไร้รอยต่อรวมทั้งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดย นายกอบกิจ สดวกการ ผู้จัดการแผนก Engineering Solu


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 89 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne35-1
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "3D : Deep Drone Disrupt" เจาะลึกกับวิศวกรรมเทคโนโลยีโดรน
อุตสาหกรรมศักยภาพในพื้นที่ EEC การพัฒนากำลังคนด้านอาชีพโดรน อาทิ การเกษตรสมัยใหม่ การสำรวจภูมิประเทศรายละเอียดสูง สถานที่ฝึกอบรมโดรน
สถาบันโดรน EEC
ร่วมเสวนาโดย
- ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
- ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล
อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- นายนรุตถ์ สุนทรานนท์
Devdronernapper co.,Ltd. (DDM) Drone startup

ผู้ดำเนินรายก


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 85 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne36
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
Session 1 เรื่อง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนากำลังคนดิจิทัล”
Session 2 เรื่อง “Cybersecurity Literacy and Awareness : Hot Issues for
Government
Session 3 การเสวนา เรื่อง “การร่วมเร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลให้ได้มาตรฐานสากล”
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne37
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (construction claim)"
วิทยากรโดย
- รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
- นายอรรคพร โพธิสุวรรณ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ Managing Director / Forensic Delay Analyst Quantum PPP Consulting Limited


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 195 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne38
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ “Thailand Towards Zero รวมพลังสร้างระบบใหม่ที่ปลอดภัย The Safe System...เพื่อลดเจ็บสาหัส - ตายบนถนนให้เป็น “ศูนย์”
- The Most Effective Way of dealing with Road Crashes :The Safe System Approach
โดย Professor Jeremy Wooley Director of Centre for Automotive
Safety Research, U of Adelaide, Australia
- เรื่อง Creating a Safe System for Thailand Roads Panellists
- Professor Jeremy Wooley
- ศาสตราจารย์ นพ.นครชัย เผื่อนปฐม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คุณภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล
ประธานชมรมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย
- ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แทนกรมป่าไม้/ชมรมคนรักต้นไม้

ผู้ดำเนินรายการ : ศาสตราจารย์พิชัย ธานีร


ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 09.30 - 12.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 42 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne39
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย (Smart city development guideline)”
แนวทางในการสร้างเมืองอัจฉริยะของเมืองไทย เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลในแนวทางตามที่กำหนดเพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เหมาะกับเมืองไทยและสังคมไทย
โดย - ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานศูนย์ดิจิทัลและนวัตกรรม
- นายฐาปนา บุณยประวิตร
นายกสมาคมการผังเมืองไทย
หัวหน้าคณะผู้วิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการ ออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม (SG-SBC)
- ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาส


ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 89 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne40
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ "การเลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธาและภาคีพิเศษ"
บรรยายโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
จัดโดย สภาวิศวกร


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 84 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne42
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "แนวโน้มสารทำความเย็นสำหรับประเทศไทย"
- เรื่อง การลดและเลิกใช้สาร HCFCs และการลดการใช้สาร HFCs ของประเทศไทย
โดย คุณนาถวรรณ สุขชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เรื่อง ทิศทางสารทำความเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
โดย นายยุทธศรี หล้ามณี
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัดห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 31 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne43
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “โทรคมนาคมกับดาตาเซนเตอร์”
• Smart Building Smart Design
โดย นายณฐวร หลงแก้ว บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราก้า จํากัด

• Trenchless Technology and Data Center Service
โดย Zeck TSE International Ltd.ห้อง : ห้อง P1-P4
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 23 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne43-1
Category : เทคนิคพิจารณ์
เทคนิคพิจารณ์ หัวข้อ "มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน"
โดย - รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
จัดโดย กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 101 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา